Feverish Activity

Good night, one-night flies.
Bye, bye.