Skip to content

Languages

1 article(s) translated from Scottish Gaelic

Two Poems

For the English translations, please click here. An Daolag Shonach Ann an ceàrn àraidh de Shìona, san iar-dheas, chan fhada bho bheanntan Iunnàn, tha seœrsa ùbhlan rim faighinn a tha cho anabarrach taitneach 's gum biodh na h-ìompairean o shean a' cosg an œir rin ceannach, is gan tairgse aig fèisdean 's cuirmeannan san àros mhœr. Ach cha robh dìreach blas nan ubhal aca. Leugh...
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.