Skip to content
Give readers a window on the world. Click to donate.
from the October 2021 issue

Macau Nôs-sa Téra

Macau, nôs-sa téra
Humilde, di grandi nobréza
Téra pichote di tánto chiste
Unga fula pa quim ta triste

Macau, nôs-sa téra
Na mundo non tem ‘nga igual
Casa di paz, di caridadi
Unga casa pa tudo genti

Macau, santo nómi qui Diós já abençoa
Macau, unga tesôro dóci qui nôs guardâ

Téra di sonho
Di esperança
Téra di bondádi

Ai buniteza!
Macau, nôs-sa téra


Macau, 1998


"Macau nôs-sa téra" © H. Miguel de Senna Fernandes. All rights reserved.

 

Read more from the October 2021 issue
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.