Skip to content
It’s not too late to support our 2020 WWB Virtual Gala fundraiser. Click to donate!
from the January 2013 issue

Sezon Malé

Goudougoudougoudougoudou…
 
Lè filang bourara 
fin asoupi nan pye labrin
lè nan maji fènwa
riban pwomès tounen chagren
dezespwa nan fon je n
lonje men bay pousyè  
farinay lapli konfeti sèl fen
anwo tèt nou 
 
Grif dezolasyon
plante nan zantray chak katye
riyèl apre riyèl
 
Graslamizerikòd pou vil Jakmèl 
pawòl bèbè nan zorèy soud
lafimen ki gaye nan fon bwa
anvan li disparèt dèyè Mòn Lopital
 
Zepon doulè tonbe nan pasaj tan 
ki longè tan
pou lavi nou ta ye
pou nou bliye twa san mil vwa
k ap frape pòt letènite ?
 
Si tan gen tan 
ya sispann
voye toya lage pichon 
sou yon pèp fatige
k ap tann jou pou l doubout
 
Goudougoudougoudougou …
 
Sekous rele sekous 
Leyogàn sou kabann lopital
latè gen malkadi 
vwazinay men anlè
ap rapousuiv Jezi
 
Zegui revèy nou estannbay 
sou senkè mwen tikras 
kòd gita lanati dezakòde 
janm nou gen latranblad
konpa tounen sanba
nan bal san mizisyen
 
Bò Jivena fil kouran pandye
bay move rèv boustè
kawousèl lavi mache miwo miba
al chavire nan mitan Mòn Laza
 
Timoun granmoun debousole 
reveye kòtakòt nan yon sèk madoulè
toupi fou kou chen fou 
ap desinen loupin sou vwa 
Sezarya Evora
 
Lafanmi abiye toudegri
yon bann zonbi ki kase kòd
kouri monte desann
kolonn machin san ba direksyon
 
Kay beton brasou brasa
ap fè piwèt sou chak bò lari
yo vire karanbole 
nan yon laviwonn enfènal
arebò fontèn chagren n
soulye vèni nan pye sezon malè
lannuit blayi sou nou gwo lajounen
chavire bòl rèv nou plat atè
 
Goudougoudou … goudougoudou…
 
Youn apre lòt
ti pa ti pa
tankou tibebe
k ap aprann mache
nou pran lari
n ap titile
bann vivi griyen dan 
ki antre nan won 
san baton
 
Pòtoprens pa gen bra
pou ranmase pitit li
Riyèl Nazon 
Dèlma 33
tèt san kò aliyen 
nan dra blan
bann papiyon lasenjan 
dòmi twonpe
 
Dirijan pakoti
ap mennen mannigans 
ak kowòt envizib
tout avèg san defans 
pran revanch
nan fè lwanj kout batwèl
 
Zèl malfini tankou
dra sou peyi a
kameleyon dekrete sezon vèy
poze kazèn sou teren lenkonsyans
vonvon tapise makadam
ayewopò Mayi Gate
pikèt plante 
mil tant drese
drapo monte
 
Vag yanvalou vlope tanbou petwo
zagoloray anba sann rezistans
 
 
Goudougoudou…goudougoudou
 
Gade mache 
yon ti lavi biskèt tonbe
li pa wè anwo 
li pa wè anba
l ap trennen sou zo kòksis
ak je l vlope nan diyite l
yon ti lavi tou mafreze
ki pote yon peyi sou do l
 
Mwen wè yon ti lavi
k ap debat jou apre jou
li fè zye dou ak lanmò
afòs li goumen
pou douvanjou 
pran plas lannuit
 
Lavi sa a
tranblemanntè fese l atè
ou ta di chwal malen
ki pran pwen pou l pyafe
nan Savann Dezole
 
Madi 12 janvye
madi madichonnen
lage nou bra mare 
nan lakou demanbre
fè n pase pou po patat
yon kolonn azizwèl 
san koutcha
chen k ap wouke 
nan pye tab gwomouche
kantite neglijab 
nan paj kaye listwa
 
Goudougoudougoudou…
 
Mèt minui kale nan lonbraj zetwal
pwofèt malè pouse tankou djondjon
deblatere san rete nan jaden iyorans
kòmkidire dèt granpapa n ap peye
 
Manchèt konsyans nou file
sou bitasyon Bwa Kayiman 
Krètapyewo nan memwa anvayisè
kisa n gen pou n peye?
pòch nou vire lanvè
poutan tèt nou rive depase nyaj
 
Nou fè listwa sou do Napoleyon
deklare libète pou tout limanite
nou siyen non nou Savana
fè solidarite ak Simon Boliva
listwa pasa bliye n
menm lè zwazo mechan 
ban nou bwa long kenbe
 
Pa mezire distans ki separe n
ak kòt Lafrik
nou konnen ki kote 
kòd lonbrit nou mare
eritye Karayib nan mitan Lamerik
nou pot fyète nou sou fwon n
nou aprann pare kou
jenou n pa p janm touche tè
 
Read more from the January 2013 issue
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.